شرکت تولیدی بازرگانی شمیم باران اسپادانا

این لباس برای دخترانه دوره اول تهیه شده است